Aktualności

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko oraz Gminny Dom Kultury w Kolsku organizują amatorski konkurs fotograficzny "Gmina Kolsko w obiektywie". Szczegóły znajdują się w poniższym regulaminie. Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

OTWARTY, AMATORSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „GMINA  KOLSKO W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Przepisy ogólne.

 1.1. Organizatorem  Konkursu Fotograficznego jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko oraz Gminny Dom Kultury w Kolsku.

 1.2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do amatorów .

 1.3. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów.

1.4. Celem konkursu jest:

a) zgromadzenie i popularyzacja  najciekawszych fotografii promujących  gminę,  piękno przyrody i  krajobrazu, zabytki, ludzi, ciekawe  miejsca i obiekty oraz tradycję i kulturę,

 b) wszechstronna  prezentacja  Gminy Kolsko  w  formie  fotografii

 c) promocja  Gminy Kolsko poprzez wydanie specjalnego kalendarza zawierającego najciekawsze nadesłane na konkurs prace.

 1.5. Nadesłanie  prac  na  konkurs  oznacza  akceptację  jego warunków  wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 2. Przepisy dotyczące prac.

 2.1. Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs od 1 do 3 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej.

2.2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie .jpg w rozdzielczości minimum 2592x1944 pikseli. Technika wykonania zdjęć – dowolna.

2.3. Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię  i  nazwisko,  adres  zamieszkania,  telefon)  i  wraz  z  kartą zgłoszeniową powinien  być  umieszczony  w  zaklejonej  kopercie.  Koperty  należy przesłać  lub dostarczać na adres: Gminny Dom Kultury ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.

 2.4. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

2.5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania wszystkich  nadesłanych fotografii  w  publikacjach  związanych  z  konkursem  oraz  w  innych  celach promocyjno -reklamowych.

 2.6. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:

a) posiada  pełnię  praw  autorskich  do  fotografii  i  przenosi  je  na  Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,

 c) przenosi  nieodpłatnie  autorskie  prawa  majątkowe  zdjęć  nagrodzonych  i wyróżnionych   na   rzecz   Organizatora   bez   ograniczeń   czasowych  i terytorialnych  (art.  50  ustawy  o  prawie autorskim  i  prawach  pokrewnych  z dnia  04.02.1994  r.;  Dz.U.  z  2006  r.  Nr  90  poz.  63 w  tym  szczególnie  w zakresie  wykorzystywania  techniką  drukarską  i  cyfrową, wystawiania, udostępniania  na  stronie  internetowej  Organizatora i  we  wszystkich materiałach  promocyjnych  i  reklamowych,  bez  względu na  sposób  ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

e) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,

f) wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  swoich  danych  osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

 2.7. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.

 3. Terminarz.

 Termin  nadsyłania  prac  upływa  dnia  01.09.2016 r.

Ocena prac odbędzie się do dnia 07.09.2016 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni do dnia 15.09.2016 r.

 Wyniki  konkursu  zostaną  również  zamieszczone  na  stronie  internetowej  GDK Kolsko: www.kolsko.com.

 4. Nagrody i wyróżnienia.

 Organizator przewiduje przyznanie nagród:

 I miejsce – Nagroda 500 zł

 II miejsce – Nagroda - 300 zł

 III miejsce – Nagroda  200 zł

 

 Załączniki: karta zgłoszenia.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „GMINA  KOLSKO W OBIEKTYWIE”

 

............................................................................................................

 Imię i nazwisko

............................................................................................................

Adres zamieszkania/korespondencji

.............................................................................................................

 data urodzenia

.................................................   .........................................................

telefon                                              adres e-mail

 

....................................................   .................................................   ...................................

miejsce wykonania zdjęcia nr 1                  tytuł zdjęcia                                    data wykonania

.....................................................  .................................................   ....................................

miejsce wykonania zdjęcia nr 2                  tytuł zdjęcia                                    data wykonania

.....................................................  .................................................   ....................................

miejsce wykonania zdjęcia nr 3                   tytuł zdjęcia                                   data wykonania

 

OŚWIADCZENIE

Ja,  niżej  podpisana(y),  oświadczam,  że  jestem  autorem  i  wyłącznym  właścicielem, dostarczonych  zdjęć.  Organizatorom przekazuję  prawa  autorskie  w  zakresie niezbędnym do  ich  publikacji  lub  innego  rozpowszechniania,  przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką  drukarską  i  cyfrową,  wystawiania,  udostępniania  na stronie  internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

....................................................

czytelny podpis

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny)

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) ..................................................................................................................................

którego   jestem   prawnym   opiekunem   na   udział   w   konkursie   fotograficznym organizowanym  przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko i Gminny Dom Kultury w Kolsku.  Oświadczam,  że  akceptuję  regulamin konkursu fotograficznego.

.....................................................                         

 czytelny podpis

Dodano dnia 2016-06-13 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2018

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.