Aktualności

Klauzula informacyjna w związku z wejściem RODO.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gminny Dom Kultury  z siedzibą przy ul. Piastowskiej 39 w Kolsku (kod pocztowy: 67-415 ), tel.: 68 35 24 112 , adres e-mail: brzozowskaiwona@wp.pl

Informujemy, że na mocy art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE od dnia 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodogdk@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest:

a)  dochodzenie i regulowanie roszczeń;

b)  udział w imprezach organizowanych przez administratora danych;

c)  udział w wycieczkach organizowanych przez administratora danych;

d)  w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości;

e) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 

3. Przysługuje Pani/Panu

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu

administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.].

8)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

a) zabezpieczenia roszczeń;

b)  udziału w imprezach organizowanych przez administratora danych;

c)  udziału w wycieczkach organizowanych przez administratora danych;

d)  wypożyczania i dochodzenia roszczeń związanych ze  zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości;

e) dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa;

f) celów statystycznych;

 W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikający ze statutu zadań GDK w Kolsku lub:

- dla uczestników: imprez,  wycieczek, konkursów przez okres  niezbędny do jego wypełnienia,

- dla czytelników, którzy zaprzestali  korzystania dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od ostatniego roku w którym wypożyczano zbiory lub na okres niezbędny do dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa.

Dodano dnia 2018-06-08 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2020

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.