Aktualności

DOŻYNKI POWIATOWE

 
Tegoroczne Dożynki to impreza masowa. Poniżej zamieszczony został jej Regulamin, który obowiązuje wszystkich uczestników od godz 18.00 do 22.00 - czyli w okresie , w którym organizatorzy spodziewają się największego napływu uczestników. Wszyscy Uczestnicy imprezy proszeni o zapoznanie się z treścia niniejszego regulaminu i bezwzględne jego przestrzeganie. Skrócona treść regulaminu będzie dostępna w dniu imprezy przy wejściu oraz w specjalnie oznakowanym  punkcie informacyjnym na terenie imprezy.  REGULAMIN IMPREZY oraz regulamin terenu imprezy „DOŻYNKI POWIATOWE KONOTOP 2018” § 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „ustawą”) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Gminny Dom Kultury Kolsko ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko, zwanym dalej „organizatorem” 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. § 2 Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim. § 3 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, — materiałów wybuchowych, — wyrobów pirotechnicznych, — materiałów pożarowo niebezpiecznych, — napojów alkoholowych, — środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających. . 2. Zakazuje się wstępu na teren imprezy osobom: — znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, — posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, — zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy, — wpisanym do rejestru osób ,którym zakazano wstępu na imprezę masową, — odmawiającym poddania się kontroli-sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży ( w przypadku podejrzenia ,że próbują wnieść przedmioty lub środki zabronione) 3. Z terenu imprezy masowej zostaną usunięte osoby , które: - zachowują się agresywnie, zakłócają przebieg imprezy lub stwarzają zagrożenia dla innych osób - pomimo zakazu weszły lub wniosły wymienione powyżej zabronione środki lub przedmioty 4. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. 5. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym osoby będą bezzwłocznie przekazane policji 6. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. § 4 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.: — służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone, — powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych, — udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, § 5 1.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują ,że: a) organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. b) organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują ,że: a) poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczone prawem warunki-Rozporządzenie MOŚ, ZNiL z dnia 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku) b) podstawowym zadaniem służby porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia mienia oraz uczestniczących w imprezie masowej osób. Tak więc każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom jest dopuszczalne pod warunkiem ,że jest zgodne z prawem. § 6 W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia uczestnicy imprezy masowej powinni: - natychmiast powiadomić Służby Porządkowe, -stosować się do poleceń Służb Porządkowych, - unikać paniki, -kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, -nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych § 7 1. Niniejszy regulamin jest dostępny: — w siedzibie organizatora: Gminny Dom Kultury ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego. § 8 Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej. UWAGA Kto nie wykonuje poleceń porządkowego wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora lub Służby Porządkowej podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 5000zł oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 2 do 6 lat, a w stosunku do wnoszących przedmioty niedozwolone orzeczony będzie ich przypadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy. ORGANIZATOR

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.