Aktualności

Konkurs na wolne stanowisko pracy.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:

obywatelstwo polskie;wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub działalności kulturalnej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych;

B. Wymagania dodatkowe:

znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego;znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;umiejętności organizacyjne i zarządcze;kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kolsku na lata 2019 – 2022, która powinna zawierać:

a)      propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy;

b)      zakres współpracy z istniejącymi grupami działającymi na terenie Gminy;

c)      źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

List motywacyjny;CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku”, w terminie do dnia   

21 stycznia 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

IV Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku będą dostępne w Urzędzie Gminy Kolsko pokój nr 7 (pierwsze piętro).Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 31 styczeń 2019 r.Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko i Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

Dodano dnia 2018-12-19 | Autor tekstu :

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.