Aktualności

ZJAZD LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW GMINY KOLSKO

           REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW ZJAZDU LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW GMINY KOLSKO

           POSTANOWIENIA OGÓLNE

           1. Regulamin określa zasady organizacyjne dla wystawców (dalej jako „Wystawca”) Zjazdu       lokalnych rzemieślników  Gminy Kolsko, zwanego dalej „Zjazdem”.

           2. Zjazd odbędzie się w dniu 3 maja 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00 na terenie Pola      Biwakowego        Słoneczne- Uście gm. Kolsko.

           3. Organizatorem Zjazdu jest Koło Gospodyń Wiejskich Uście

               – dalej jako „Organizator”.

           4. Celem Zjazd jest:

            - ożywienie obszaru wiejskiego,

            - zainteresowanie mieszkańców kulturą tradycyjną, kultywowanie oraz

            upowszechnianie zwyczajów wśród społeczności lokalnej,   

            - promowanie produktów lokalnych, aktywizacja działań artystycznych osób/grup              /podmiotów z terenu Gminy Kolsko, zainteresowanie mieszkańców lokalnym                       dziedzictwem,

             5. Informacje na temat zasad uczestnictwa udziela Koło Gospodyń Wiejskich Uście:

             p.Henryk Paryż tel. 502-543-511 i p. Tadeusz Górski Tel. 503-035-814.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY

 1. Wszelka działalność handlowa i reklamowa prowadzona na terenie Pola     Biwakowego Słoneczne - Uście  musi zostać zgłoszona do Organizatora i uzyskać jego akceptację.

2. Organizator przewiduje organizację stoisk handlowych oferujących artykuły, produkty lub usługi wytwarzane tylko i wyłącznie na terenie  Gminy Kolsko.

 3. Organizator nie pobiera opłat za udział w Zjeździe.

4. Chęć udziału w Zjeździe - wystawienie stoiska handlowego - Wystawcy deklarują pisemnie. Deklarację chęci udziału przyjmujemy wyłącznie na Formularzu zgłoszeniowym.

Termin przyjmowania deklaracji : 16.04 – 26.04.2019. Deklarację chęci udziału należy złożyć do p. Henryka Paryż lub Tadeusza Górskiego.

Zgłoszenie deklaracji poprzez Formularz zgłoszeniowy nie jest równoznaczne z udziałem w Zjeździe.

5. Spośród wszystkich otrzymanych deklaracji chęci udziału w wydarzeniu Organizator dokona wyboru Wystawców na ZJAZD LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW GMINY KOLSKO . Organizator zastrzega sobie prawo wyboru, a także odmowy zakwalifikowania do grona Wystawców bez podania przyczyny.

WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem udziału jest otrzymanie potwierdzenia od Organizatora wyboru do grona Wystawców Zjazdu.

2. Wystawca ma prawo wystawić do sprzedaży wyłącznie towar wyszczególniony na Formularzu zgłoszeniowym.

3. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności handlowej.

4. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje.

5. Wystawca sprzedający żywność zobowiązany jest do podpisania pisemnego oświadczenia (Załącznik), że sprzedawana przez niego żywność spełnia wszystkie wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, została wyprodukowana, przechowywana i transportowana, a następnie sprzedawana przy spełnieniu wszelkich zasad dobrej praktyki higienicznej. Wprowadzona przez niego do obrotu żywność nie zagraża zdrowiu lub życiu człowieka, nie upłynął termin jej przydatności do spożycia. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jej spożycia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

7. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza stoiskiem, prowadzenie reklamy dozwolone jest na powierzchni własnego stoiska pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku imprezy. Reklama poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora.

8. Istnieje możliwość podłączenia do prądu, o ile Wystawca zgłosi potrzebę podłączenia na Formularzu zgłoszeniowym.

9. Dla Wystawców Kiermaszu dostępne będą urządzenia sanitarne – toaleta miejska zlokalizowana na Polu Biwakowym Słoneczne- Uście.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. towary i materiały wystawione na stoisku,

b. wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Zjazdu,

c. uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Zjazdu,

d. szkody spowodowane kradzieżą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi lub spowodowane działaniem osób trzecich,

e. wypadki losowe Wystawcy zaistniałe podczas trwania Zjazdu,

ORGANIZACJA STOISK

1. Rozstawianie stoisk handlowych Wystawców w dniu spotkania odbędzie się w godz. 13.00 - 13.45. 2. Rozmieszczenie stoisk Wystawców Zjazdu należy do Organizatora - jest ostateczne i nie podlega negocjacji.

3. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię handlową oraz ławostoły. Wymagany jest estetyczny wygląd stoisk handlowych. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca. Odpady i śmieci należy pozostawić w miejscu wyznaczonym do tego celu.

4. Wystawca w dniu imprezy zobowiązany jest do:

- zgłoszenia się po przyjeździe na miejsce imprezy do Organizatora w celu przydziału miejsca na stoisko,

- organizacji stoiska do godz. 13:00,

 - odprowadzenia auta na pobliskie parkingi do godz. 13.30

- prowadzenia prezentacji i handlu na stoisku w godzinach 14.00 – 18.00,

- zdemontowania stoiska i opuszczenie terenu Zjazdu  bezpośrednio po zakończeniu imprezy tj. w godz. 18.00 -19.00.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa niedozwolony jest wjazd na teren Zjazdu godz. 14.00 – 18.00, tj. podczas jego trwania.

6. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców Stoiska przy stoiskach handlowych, za wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru. Pojazdy należy odprowadzić na pobliskie parkingi.

 PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wystawcy Zjazdu mają obowiązek podporządkować się zarządzeniom Organizatora, służb porządkowych, Policji, służb ratunkowych i Straży Pożarnej.

2. Działalność handlową i promocyjno-reklamową można prowadzić jedynie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

3. Zabrania się prowadzenia działalności naruszającej dobre obyczaje, godność i uczucia religijne.

 4. Wystawca zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników.

5. Zabrania się wnoszenia na niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Ewentualne reklamacje Wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatora Zjazdu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zjazdu bez podania przyczyny.

8.Organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy z terenu Zjazdu tj. z Pola Biwakowego Słoneczne- Uście w przypadku:

- prowadzenia handlu lub reklamy bez wiedzy i zgody Organizatora zjazdu,

- prowadzenia sprzedaży asortymentu, który nie jest zgodny ze zgłoszonym w Formularzu zgłoszeniowym,

- nie stosowania się do ustaleń Regulaminu

9.Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Potwierdzeniem przyjęcia zobowiązania jest złożenie podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

 10. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wystawaca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych ze "Zjazdem Lokalnych Rzemieślników Gminy Kolsko" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Kolsko dn. 15.04.2019

Dodano dnia 2019-04-16 | Autor tekstu : Edyta Dżydżora

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.