Aktualności

<< 1 ... 2 3 4 5 6 ... 39 >>

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

GDK w Kolsku przyjmuje zapisy na bezpłatny kurs języka angielskiego. Kurs kierowany jest do osób od 25 r.ż. do 64 r.ż.  z wykształceniem max. średnim. Po 50 r.ż. mogą w nim wziąć udział osoby z wykształceniem wyższym.

Aby otworzyć kurs musi się zebrać grupa min. 12 osób.

Zapisy w GDK osobiście lub pod nr tel. od godz. 8.30 do 15.00 Zapraszamy.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-02-01 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Konkurs na wolne stanowisko pracy.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:

obywatelstwo polskie;wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub działalności kulturalnej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych;

B. Wymagania dodatkowe:

znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego;znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;umiejętności organizacyjne i zarządcze;kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kolsku na lata 2019 – 2022, która powinna zawierać:

a)      propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy;

b)      zakres współpracy z istniejącymi grupami działającymi na terenie Gminy;

c)      źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

List motywacyjny;CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku”, w terminie do dnia   

21 stycznia 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

IV Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku będą dostępne w Urzędzie Gminy Kolsko pokój nr 7 (pierwsze piętro).Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 31 styczeń 2019 r.Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko i Gminnego Domu Kultury w Kolsku.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-19 | Autor tekstu :

Konkurs na wolne stanowisko pracy.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:

obywatelstwo polskie;wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub działalności kulturalnej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych;

B. Wymagania dodatkowe:

znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego;znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;umiejętności organizacyjne i zarządcze;kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kolsku na lata 2019 – 2022, która powinna zawierać:

a)      propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy;

b)      zakres współpracy z istniejącymi grupami działającymi na terenie Gminy;

c)      źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

List motywacyjny;CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku”, w terminie do dnia   

21 stycznia 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

IV Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku będą dostępne w Urzędzie Gminy Kolsko pokój nr 7 (pierwsze piętro).Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 31 styczeń 2019 r.Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko i Gminnego Domu Kultury
w Kolsku.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-19 | Autor tekstu :

Zwolniły się 2 miejsca na kurs komputerowy w Kolsku dla osób do 65 rż. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GDK w Kolsku osobiście lub telefonicznie pod nrt tel. 68 35 24 112 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-13 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Spotkanie opłatkowe!!!

Sołtys i Rada Sołecka, Zespół Edukacyjny, Gminny Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku zapraszają mieszkańców na Spotkanie opłatkowe w dniu 16.12.2018 o godz.16.30 w sali GDK w Kolsku.

W programie: Jasełkowa Łezka Humoreska w wykonaniu uczniów Zespołu Edukacyjnego w Kolsku, występ dzieci z Przedszkola Publicznego oraz wspólne kolędowanie z Zespołem Tęcza.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-11 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW.

Drodzy Państwo otrzymałam już wstępny harmonogram zajęć dotyczący kursu komputerowego dla zapisanych seniorów w Konotopie oraz w Kolsku.

Harmonogramy są wstępne, ponieważ na pierwszym spotkaniu można będzie już bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia wprowadzić ewentualne niewielkie korekty.

W Kolsku ruszamy 05.12.2018, w Konotopie prawdopodobnie 07.12.2018. Harmonogramy są dostępne w siedzibie GDK, będą również rozwieszone od jutra w świetlicy wiejskiej, jak również na drzwiach wejściowych Domu Kultury. Prosimy o zapoznanie się z terminami.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-11-28 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH

 

 

Informujemy, że wciąż trwają zapisy na kurs komputrowy dla dorosłych poniżej 65 roku życia. Początek zajęć 15.11.2018 godz 16.00 świetlica wiejska w Konotopie .

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-26 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

ROBOTYKA DLA JUNIORA

 

 Gminny Domkultury w Kolsku zaprasza dzieci i rodziców na bezpłatne zajęcia pokazowe "Robotyka dla juniora". Zajęcia odbędą sie w siedzibie GDK Kolsko w dniu 6 listopada 2018 r o godz 17.00. Celem zajęć jest pokazanie rodzicom i dzieciom formy zajęć, które w przyszłości mogłyby być kontynuowane w Kolsku. Zapisy telefoniczne : 683524112Informacje o zajęciach : https://www.bricks4kidz.com.pl/robotyka-dla-dzieci/

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-17 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

NOWE STRONY WWW

 

3 października zakończyły się działania projektowe , w których brali udział członkowie naszych gminnych zespołów śpiewaczych. Zespół "Tęcza" i "Konotopianie" mają już swoje oficjalne strony internetowe. :http://tecza.fam.org.pl 
http://konotopianie.fam.org.pl/ 
 Przedstawiciele zespołów uczyli się jak administrować te strony. Zachęcamy do odwiedzin stron obu zespołów.
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Holistycznego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-03 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

WARSZTATY GRY NA BĘBNACH

 
GMINA KOLSKO jest częścią ogólnopolskich wydarzeń. Zapraszam do udziału w tych ciekawych, bezpłatnych warsztatach.
KONOTOP- 5 PAŹDZIERNIK 2018 r. SALA WIEJSKA. 
Zapisy telefoniczne 683524112. 
Więcej o wydarzeniu przeczytasz : https://dnidjembe.org/warsztaty-lista/map/ ,https://djembe.xyz/ czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-28 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

UWAGA: DRUGI KONCERT ELENI


 

Super wiadomość dla mieszkańców Gminy Kolsko. :)
Na wniosek Sołtysów i dyrektora Gminnego Dom Kultury dzięki decyzji Wójta i Radnych Gminy w Kolsku w dniu 6 października w Kolsku odbędą się dwa koncerty p.Eleni. 
Pierwszy koncert odbędzie się o godz.17.00 ( zamiast wcześniej ogłoszonego o godz.18.00), drugi o godz. 20.00 .
Od jutra wejściówki na dodatkowy koncert do odbioru u Sołtysów poszczególnych sołectw. Bardzo się cieszę ,że taka decyzja została podjęta i ,że ten długo oczekiwany koncert obejrzy tak duża liczba mieszkańców gminy, bo zainteresowanie tym wydarzeniem jest ogromne

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-26 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

ELENI I ORKIESTRA MANDOLINOWA

  

6 październik 2018 godz 18.00 - bardzo ciekawe i długo oczekiwane wydarzenie kulturalne w gminie Kolsko. 
Znana i lubiana gwiazda polskiej estrady- ELENI zaśpiewa w towarzystwie naszej orkiestry mandolinowej. 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-22 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

Kursy komputerowe

Gminny Dom Kultury w Kolsku zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnym projekcie finansowanym z Unii Europejskiej w ramach EFS pt. „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego” nr projektu: RPLB.08.03.00-08-0005/17 realizowanego przez Concept CAZ. czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-18 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Projekt dla 3-latków!

Miło mi poinformować, że w tym roku Biblioteka GDK w Kolsku zakwalifikowała się do projektu pt. Mała książka- Wielki człowiek". Pilotażowy projekt dla trzylatków (dzieci urodzone w 2015r.) Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą (wyprawki będą wydawane tylko dzieciom, które zapiszą się lub są już zapisane i które wypożyczą co najmniej jedną książkę.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-18 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

GminnyDom Kultury zaprasza dzieci i młodzież w czwartki o godz.16.00 na gry planszowe do biblioteki.

 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-18 | Autor tekstu :

ANKIETA KOLEJ NA ROWER


 

Weź udział w opracowaniu projektu SMART GO !  Kontynuacja Projektu „Kolej na rower”.

Szanowni Państwo, budowa ścieżki rowerowej pod hasłem ,,Kolej na rower”  dawnym torowiskiem linii 371 na odcinku Stypułów – Kożuchów - Nowa Sól – Otyń – Stany - Lipiny- Konotop - Kolsko – Sławocin jest obecnie w fazie inwestycyjnej (trwają roboty budowlane). Zakończenie inwestycji i oddanie ścieżki do użytku planowane jest  pod koniec 2019roku.

Dalszym i najważniejszym wspólnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się na trasie i jej skomunikowanie z istniejącą siecią dróg, jak również zintegrowanie z komunikacją miejską.

 Do osiągnięcia tego celu niezbędne staje się:

- właściwe i ponadstandardowe oznakowanie poziome i pionowe ścieżki m.in. jej kilometryzacja;

- inteligentny system nawigacji w postaci aplikacji na smartfony ,,gdzie jestem, dokąd zmierzam”, spójny z oznakowaniem;

- funkcjonalne przystanki rowerowe tzw. BIKE STOP z pełną informacją dotyczącą atrakcji turystycznych, zjazdów, dostępności miejskich autobusów oraz orientacji w terenie;

- standaryzacja zasad korzystania ze ścieżki przez użytkowników;

Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankietę można pobrać a także pozostawić w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Kolsku oraz Gminy Kolsko. Ankieta służy określeniu potrzeb społecznych – mieszkańców powiatu  nowosolskiego w zakresie osiągnięcia ww celów.

Państwa odpowiedzi bardzo pomogą w opracowaniu nowego  projektu ,,Smart Go…”, który ma szansę dofinansowania  z programu ministerialnego ,,Human Smart Cites”.    

BARDZO ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIANIA ANKIETY . Wśród osób które wypełnią ankietę imiennie zostanie rozlosowana nagroda w postaci roweru.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-15 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

KONIEC WAKACJI

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci na imprezę z okazji zakończenia wakacji. 30.08.2018 godz 16.00 plac za GDK.W programie gry i zabawy, konkursy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dmuchany zamek. 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-27 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DOŻYNKI POWIATOWE

 

 W związku z licznym pytaniami, które wpływają w ostatnim czasie do organizatora „Dożynek Powiatowych Konotop 2018”, Gminny Dom Kultury w Kolsku jako bezpośredni realizator imprezy INFORMUJE ,że wszystkie pytania dotyczące chęci włączenia się w imprezę poprzez organizację stoisk gastronomicznych, rekreacyjnych  o charakterze komercyjnym ,a także promocyjnych o charakterze niekomercyjnym , w których planuje się nieodpłatnie przekazywać artykuły spożywcze uczestnikom imprezy  w tym degustację produktów w celach promocyjnych , kierować należy do firmy , z którą Gminny Dom Kultury w dniu 11.07. 2018 zawarł umowę na WYŁĄCZNOŚĆ obsługi Imprezy w zakresie gastronomii i rozrywki.

Dane firmy : Mała Gastronomia „AL-JÓZ” Józef Śnieżko, z siedzibą  w Nowej Soli .

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DOŻYNKI POWIATOWE

 
Tegoroczne Dożynki to impreza masowa. Poniżej zamieszczony został jej Regulamin, który obowiązuje wszystkich uczestników od godz 18.00 do 22.00 - czyli w okresie , w którym organizatorzy spodziewają się największego napływu uczestników. Wszyscy Uczestnicy imprezy proszeni o zapoznanie się z treścia niniejszego regulaminu i bezwzględne jego przestrzeganie. Skrócona treść regulaminu będzie dostępna w dniu imprezy przy wejściu oraz w specjalnie oznakowanym  punkcie informacyjnym na terenie imprezy.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DOŻYNKI POWIATOWE

25 sierpnia po raz kolejny gmina Kolsko będzie gospodarzem Dożynek Powiatowych. Tegoroczne święto plonów rozpocznie się tradycyjnie Mszą świętą o godz 14.30. Po jej zakończeniu barwny korowód przemaszeruje na plac uroczystości głównych- dworzec PKP w  Konotopie. Po ceremoniale dożynkowym, który prowadzić będą zespół Konotopianie i Tęcza rozpoczną się występy artystyczne -w tym  koncert Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. O 19.30 wystąpi gwiazda wieczoru- zespół disco polo "Piękni i młodzi "

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2020

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.